Thông báo: Kế hoạch và lịch học chính trị hè 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Kế hoạch học chính trị hè 2018 như sau:

  • Thành phần: Toàn thể CB, GV và NV;
  • Thời gian: 02 ngày (ngày 20/8/2018 và ngày 21/8/2018);
  • Địa điểm: Tại phòng hội đồng nhà trường;
  • Thời gian bắt đầu học: Đúng 7 giờ 30 phút ngày 20/8/2018.