Thông tư số số: 03/2019/TT-BGDDT ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo thông tư 04/2018/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT được sửa đổi, bổ sung bở Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Lượt xem:

Đọc bài viết