Tuyển sinh của trường Dự bị Đại học dân tộc trung ương Nha Trang năm học 2019 – 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trong tập tin này, gồm:

  • Thông báo 708/TB-SGDĐT ngày 09/4/2019
  • Thông báo 31/TB-DBĐHNT ngày 26/3/2019
  • Đơn đăng ký xét tuyển học hệ dự bị đại học